Ogólne Warunki Umow

Preambuła

BYELANDO International jest marką spółki BYELANDO International GmbH w Niederrohrdorf (Szwajcaria) i działa wyłącznie jako pośrednik zorganizowanych wycieczek, usług transportowych i innych usług turystycznych pozostałych usługodawców z branży turystycznej (organizatorzy wycieczek, hotele, biura podróży, firmy transportowe, pensjonaty i inni dostawcy usług turystycznych). BYELANDO International nie jest organizatorem wycieczek w rozumieniu §651 niemieckiego Kodeksu cywilnego [BGB] i nie świadczy samodzielnie usług, których jest pośrednikiem. Poniższe warunki dotyczą wyłącznie naszych usług pośrednictwa. Dla poszczególnych produktów będących przedmiotem pośrednictwa mają zastosowanie warunki podróży poszczególnych organizatorów wycieczek.

Usługi

 BYELANDO International oferuje użytkownikowi platformę internetową (www.byelando.travel), na której użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertami zorganizowanych wycieczek, usługami transportowymi i innymi usługami turystycznymi w celu ich porównania i rezerwacji. Ponadto za pośrednictwem poszczególnych dostawców usług użytkownik może skorzystać z usług w zakresie doradztwa.

Zakres działalności

Oferty serwisu są do dyspozycji każdego bezpłatnie. Wniosek o płatne członkostwo w klubie podróżniczym, jako agent turystyczny, biuro podróży, organizator, dyrekcja regionalna lub krajowa, można złożyć poprzez stronę www.byelando.travel

Zawarcie umowy

Podstawą do zawarcia umowy podróży są opisy podróży przedstawione i gotowe do druku na platformie internetowej, a także ogólne warunki umowy wybranego organizatora turystyki/usługodawcy. Jeżeli usługa jest oferowana przez kilku organizatorów wycieczek, zastosowanie ma wyłącznie opis usługi tego organizatora wycieczki, u którego dokonano rezerwacji.

Zapewnienia i opisy innych organizatorów/usługodawców nie stanowią przedmiotuumowy.

Wypełniając pola informacyjne, podając dane osobowe, akceptując ogólne warunki umowy usługodawców i BYELANDO International oraz dokonując rezerwacji poprzez kliknięcie na pole "Zarezerwuj teraz", udzielają nam Państwo wiążącego zlecenia pośrednictwa w zakresie zorganizowanej wycieczki, usług transportowych, zakwaterowania lub innych usług turystycznych u danego usługodawcy. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy wybranego organizatora wycieczki/usługodawcy są Państwo związani udzielonym zleceniem i odpowiedzialni również za przestrzeganie OWU przez inne osoby, które brały udział w Państwa zleceniu pośrednictwa. W celu dokonania rezerwacji wymagany jest wiek co najmniej 18 lat.

Osoba zgłaszająca (użytkownik) jest odpowiedzialny za poprawne wprowadzenie wszystkich danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego wprowadzenia danych.

BYELANDO International gwarantuje natychmiastowe przekazanie rezerwacji do usługodawcy.

Umowa będąca przedmiotem pośrednictwa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy usługodawcadostarczył użytkownikowi prawnie wiążące potwierdzenie podróży. Wiadomość wysłana przez BYELANDO International do użytkownika potwierdza jedynie przyjęcie i realizację zlecenia pośrednictwa.

Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego sprawdzenia otrzymanych potwierdzeń i natychmiastowego zgłoszenia wszelkich błędów lub rozbieżności do BYELANDO International, najlepiej pocztą elektroniczną (info@byelando.pl). Koszty wynikające z zaniechania przekazania informacji (obowiązek współdziałania) ponosi użytkownik. Dotyczy to również sytuacji, gdy organizator wycieczki potwierdza inne (poszczególne) usługi niż te zarezerwowane.

Usługi po zawarciu umowy

Informacje dotyczące zmian podróży, takie jak nowy czas lotu, otrzymują Państwo, o ile organizator/usługodawca nie przekaże Państwu takiej informacji w sposób bezpośredni, natychmiast po ich uzyskaniu przez obsługujące biuro podróży.

Wysyłka dokumentów podróży odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w ogólnych warunkach umowy danego usługodawcy.

Płatność za podróż/usługę zwykle odbywa się za pośrednictwem usługodawcy i jest określona w jego ogólnych warunkach umowy.

BYELANDO International nie ponosi odpowiedzialności za realizację podróży.

 

Koszty, opłaty

Korzystanie z naszego serwisu jest zwykle bezpłatne.

W przypadku pobierania opłat za niektóre usługi (np. rezerwacje lotów, pośrednictwo w zakwaterowaniu) BYELANDO International wyraźnie je przedstawi i w odpowiedni sposób umożliwi użytkownikowi akceptację lub odrzucenie takiej odpłatnej usługi.

Opłaty za usługi pobiera BYELANDO International GmbH

Cena wycieczki/podróży

Opłata za podróż jest pobierana zgodnie z OWU i potwierdzeniem podróży usługodawcy. W przypadku płatności kartą kredytową usługodawcy zwykle pobierają opłaty, które są płatne razem z kosztami podróży. BYELANDO International podaje użytkownikowi opłaty w sposób wyraźny.

Ponadto informacje dotyczące opłat można znaleźć w dowolnym momencie w OWU usługodawców.

Wymogi w zakresie paszportu, wizy, dewiz i zdrowia

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w kraju docelowym. Informacji na temat wymogów w zakresie paszportu i wizy dla obywateli niemieckich udziela organizator wycieczek. Obcokrajowcy uzyskują informacje za pośrednictwem ambasady docelowego kraju. Uzyskanie wizy jest obowiązkiem podróżnego, chyba że organizator wycieczki/usługodawca oferuje taką usługę. W przypadku podróży zagranicznych BYELANDO International zaleca zawarcie ubezpieczenia turystycznego.

Rozwiązanie umowy/zmiana rezerwacji

Rozwiązanie umowy przez użytkownika jest możliwe w dowolnym momencie. W tym celu należy je zgłosić firmie BYELANDO International (e-mail: info@byelando.pl) lub organizatorowi wycieczki. Odstępując od rezerwacji ponoszone są opłaty za anulowanie zgodnie z OWU usługodawcy. W celu uniknięcia ryzyka kosztów anulowania rezerwacji, BYELANDO International zaleca zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Zmiana rezerwacji jest zazwyczaj możliwa tylko poprzez anulowanie dotychczasowej rezerwacji i rezerwację nowej podróży. Ponadto niektórzy organizatorzy/usługodawcy oferują opcje zmiany poszczególnych elementów, takich jak np. zmiana nazwiska. Poszczególne procedury i ewentualne koszty są uregulowane w OWU organizatora.

Rozwiązanie umowy lub wniosek o zmianę rezerwacji wymagają zachowania formy pisemnej (e-mail, faks lub list). W przypadku wysłania wiadomości e-mail lub faksu do BYELANDO International należy przestrzegać godzin pracy serwisu. Informację o anulowaniu przesłaną poza godzinami urzędowania uważa się za dostarczoną następnego dnia, w którym biuro podróży ma swoje godziny otwarcia. W przypadku przekazania informacji o anulowaniu drogą pocztową datą odstąpienia jest data wpływu przesyłki.

Ograniczenie odpowiedzialności/gwarancja

BYELANDO International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność platformy komunikacyjnej "byelando.travel" oraz za prawidłowość, adekwatność, rzetelność, aktualność i dokładność publikowanych informacji. Jeżeli usługi BYELANDO International GmbH wykazują istotne uchybienia/wady, użytkownik może wypowiedzieć umowę i dochodzić swoich praw, o ile bezskutecznie przyznał firmie BYELANDO International  GmbH odpowiedni termin na usunięcie wady. Użytkownik traci wszelkie prawa z powodu wadliwych usług, jeżeli nie zgłosi on firmie BYELANDO International GmbH oczywistej wady nie później niż cztery tygodnie po podpisaniu umowy w formie tekstowej (np. list, faks, e-mail) i w zgłoszeniu dokładnie nie wskaże - w celu rekonstrukcji - uchybienia i czasu jego ujawnienia.

BYELANDO International  GmbH nie gwarantuje nieograniczonej dostępności swojej oferty internetowej.

BYELANDO International nie ponosi odpowiedzialności za dostępność danej oferty u organizatora w momencie rezerwacji. BYELANDO International nie ponosi odpowiedzialności za wady zależne od usługodawcy.

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko BYELANDO International ulegają przedawnieniu po upływie roku, chyba że są roszczeniami wynikającymi z czynu niedozwolonego.

System zwrotu kosztów dla członków klubu podróży BYELANDO International

Członkowie klubu podróży BYELANDO International mogą otrzymywać zwroty za rezerwacje dokonane za pośrednictwem platformy www.byelando.travel. Kwota zwrotu zależy od zarezerwowanej usługi i jest widoczna w wewnętrznym systemie obsługi po dokonaniu rezerwacji. Aby zostać członkiem BYELANDO International należy uzyskać członkostwo (rejestracja na stronie www.byelando.travel) i zapłacić jednorazową opłatę serwisową w wysokości 69 €.

Disclaimer

Podczas realizacji niniejszej strony internetowej BYELANDO International lub jej powiązani partnerzy polegają na treściach udostępnianych przez strony trzecie, w szczególności przez usługodawców i organizatorów wycieczek

(„obce treści”). Z uwagi na fakt, że firma BYELANDO International GmbH w Niederrhrdorf (Szwajcaria) lub jej partnerzy nie mogą zweryfikować te obce treści, nie przejmują odpowiedzialności za ich prawidłowość. To wykluczenie dotyczy w szczególności opisów produktów, zdjęć i dodatkowych informacji.

BYELANDO International nie sprawdza treści stron trzecich, które są udostępniane lub wyświetlane poprzez hiperłącze na naszych stronach (stron internetowych). BYELANDO International nie przejmuje gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści i prezentację powiązanych stron internetowych.

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych ogólnych warunków umowy zostanie unieważnione lub ogólne warunki umowy zawierają lukę, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Zastosowanie do stosunku umownego ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Zalecamy pobranie niniejszych OWU i zapisanie ich na stałe.

Spółka BYELANDO International GmbH może wnieść pozew przeciwko użytkownikowi w jego miejscu zamieszkania. Jeżeli miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Niemiec lub miejsce zamieszkania nie jest znane, może ona pozwać użytkownika w sądzie właściwym dla siedziby BYELANDO International GmbH w Niederrhrdorf (Szwajcaria) w Lipsku.